Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W UPRAWACH ROLNYCH

Informuję, że od 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawiciela jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właścicielu lub posiadacza upraw.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr. 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczania należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Jednocześnie informuję, iż Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu przeprowadzenie serii szkoleń stacjonarnych i e-learningowych z zakresu szacowania szkód łowieckich. Informacje o terminach oraz miejscu szkoleń stacjonarnych przesłane zostaną w możliwie najszybszym terminie, przez ORW LP w Bedoniu, za pośrednictwem marszałków województw, do wszystkich gmin i izb rolniczych, a także wszystkich nadleśnictw i RDLP.

 

                                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor

                                                                                                    Piotr Wierzbicki